albert dragt consultancy
project- en procesmanagement, interimmanagement

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kunnen betrekking hebben op de volgende adviesgebieden:

  • stedelijke ontwikkeling in de vorm van nieuwe woonlocaties, uitleglocaties
  • stedelijke vernieuwing van bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen en stationslocaties
  • wijkontwikkelingsplannen in voor- en naoorlogse woonwijken
  • herbestemming van industrieel of ander onroerend goed

De advisering richt zich vooral op het leiding geven aan projectorganisaties bij de opdrachtgever, waarin verschillende afdelingen en disciplines van zowel binnen als buiten de organisatie zijn betrokken.

Disciplines binnen de gemeentelijke organisatie die in deze projecten zijn betrokken:
ruimtelijke ordening, milieu, grondzaken, planeconomie, bouw- en woningtoezicht, verkeer, openbare werken, communicatie.

Bedrijven en organisaties waarmee buiten de gemeentelijke organisatie wordt samengewerkt zijn : stedenbouwkundige adviesbureaus, architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs - / onderzoeksbureaus, juridische adviseurs, projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, wijkorganisaties en bewoners.

Andere betrokken overheden in deze projecten: provincies, waterschappen, ministeries, buurgemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tel: 033 494 66 72 | Fax: 033 494 03 86 | E-mail: info@albertdragtconsultancy.nl