albert dragt consultancy
project- en procesmanagement, interimmanagement

Curriculum Vitae A.J. Dragt


Personalia
NaamDragt, Albertus Johannes
Nationaliteit Nederlands
Geboortedatum 23 februari 1952
Geboorteplaats Denekamp, Nederland
Beroep Directeur / eigenaar van albert dragt consultancy, bureau voor project- en procesmanagement en interim management (vanaf 1 september 2002).

Vaardigheden
Albert Dragt is een senior adviseur met ruim 35 jaar professionele ervaring. Hij is een procesmanager met veel aandacht voor communicatieve aspecten en een sterke klant- en marktgerichtheid. Hij is ondernemend, resultaats- en samenwerkingsgericht.

Opleiding
1973Ing. Procestechnologie, HTS Groningen, Nederland.

Cursussen
2001Nijenrode University, Nederland / University of Rochester New York, USA. Executive Development Training, DHV.
1999Nijenrode University, Nederland. Management Consultancy Training, DHV.
1993Nijenrode University, Nederland. Management Development Training, DHV.

Werkervaring
vanaf 1 sept. 2002 Directeur / eigenaar van albert dragt consultancy, bureau voor project- en procesmanagement en interim management.
2001-2002 Statutair directeur Ingenieursbureau Zuid-Holland, IBZH sinds 2001 voor 50 % eigendom van de DHV Holding BV.
2000-2001 Directeur unit Randstad, DHV Milieu en Infrastructuur BV. Als unit directeur verantwoordelijk voor de regionale markt in het westen en midden van Nederland.
2000-2001Adjunct directeur, DHV Milieu en Infrastructuur BV. Lid van het directieteam van DHV Milieu en Infrastructuur, met speciale aandacht voor de lokale markt in West- en Midden Nederland, portefeuillehouder voor Industrie.
1995-2000Directeur vestiging Oost Nederland, DHV Milieu en Infrastructuur BV.
1990-1995Hoofd van de afdeling Reststoffen en Emissies, DHV Milieu en Infrastructuur BV. Projectmanager Milieutechnologie.
1985-1990Hoofd van de afdeling Luchtverontreiniging en Risico en Veiligheid, DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV.
1984-1988Projectleider afdeling Milieutechnologie, DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV. Technisch co÷rdinator Luchtverontreiniging en Risico en Veiligheid.
1980-1984Specialist Luchtverontreiniging en Risico&Veiligheid, DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV.
1975-1980Milieuspecialist, Provinciale Waterstaat Zeeland.

Beroepservaring in specifieke relevante projecten 1998- heden
 Gemeente Dalfsen
2009-hedenProjectmanagement Waterfront Dalfsen. Herontwikkeling van centrumlocatie, voormalig gemeentehuis en omringend gebied tot centrumlocatie voor wonen, winkels en horecafuncties
 Gemeente Lemsterland
2006-hedenProjectmanagement Tramdijk-Oost. Ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op een uitleglocatie. Speciale aandacht voor archeologische vindplaatsen in het gebied, waterbeheer en verkeerskundige ontsluiting.
 Gemeente Zwartewaterland
2004-2007Projectmanagement Waterfront. Knelpuntenanalyse en haalbaarheidsonderzoek voor een upgrading van een deel van het bedrijventerrein Zwartewater te Hasselt
 Provincie Noord Brabant
2004Procesbegeleiding en begeleiding communicatietraject van een integraal geuronderzoek bij een leerlooierij en een leerverwerkend bedrijf in Dongen (NB)
 Gemeente Steenwijkerland
1999-2007Projectmanagement Steenwijkerdiep, eindverantwoordelijke namens het College van B&W voor de totale stedelijke vernieuwing van een verouderd industriegebied met zeer ernstige bodemverontreiniging tot een moderne hoogwaardige woonlocatie met 250 woningen en recreatieve voorzieningen.
2002-2007Projectmanagement de Woldpoort, eindverantwoordelijke namens het College van B&W voor de renovatie van een deel van het centrumgebied met verblijfsgebieden, appartementen, horeca functies, detailhandel en parkeervoorzieningen, inclusief de bodemsanering van een voormalig gasfabrieksterrein.
2002-2009Projectmanagement van den Kornputkwartier, eindverantwoordelijke namens het College van B&W voor de herbestemming van een voormalig kazerneterrein, voormalig gebruikt als Asielzoekerscentrum tot een hoogwaardig woon en werkgebied, inclusief de bodemsanering van een voormalige stortplaats.
2002-2009Projectmanagement De Schans, eindverantwoordelijke namens het College van B&W voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op een uitleglocatie.
2003-hedenProjectmanagement Wijkplannen. De naoorlogse woonwijken Steenwijk- West en De Gagels vertonen kenmerken van achteruitgang van de kwaliteit van zowel woningen en woonomgeving. Tezamen met de twee grote woningcorporaties in Steenwijk wil de gemeente deze woonwijken revitaliseren. Daartoe vindt gedeeltelijke herstructurering plaats, zowel van het woningenbestand als de openbare ruimte. Het project vindt in nauwe interactie met bewoners en andere belanghebbenden plaats.
2008Haalbaarheidsstudie voor een multifunctioneel centrum / brede school. Onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid voor combinatie met 1e lijnszorgcentrum en zorgfuncties.
2010-hedenProjectmanagement voor de realisatie van Brede School ľ MFC Gasthuislaan te Steenwijk- West.
 Gemeente Hoogeveen
2003-2011Projectleiding van het deelproject Nieuwbouw Centrumgebied in het Wijkontwikkelingsplan Krakeel. Tezamen met de woningcorporatie en met betrokken instellingen wil de gemeente Hoogeveen het centrumgebied van de wijk Krakeel een nieuwe impuls geven. In het gebied moet een multifunctioneel centrum komen met brede school en diverse voorzieningen. Het bestaande winkelcentrum wordt hierin ge´ntegreerd.
2008Bemiddeling in overleg tussen gemeente Hoogeveen en dorpsgemeenschap Tiendeveen over de ontwikkelingsvisie voor Tiendeveen.
2008Uitwerking van de ontwikkelingsvisie voor het dorp Tiendeveen in de vorm van een haalbaarheidsstudie Multifunctioneel Centrum.
 PCBO Meppel
2010-hedenAdviseur van het bestuur van het Protestants Christelijk Basisonderwijs te Meppel, voor de opzet van het Beheer en Exploitatiemodel van de Brede School Koeberg te Meppel.
 Gemeente Hellendoorn
2003-2004Projectleiding voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein, tezamen met lokale ontwikkelaars, verenigd in een bouwcombinatie. Het terrein is onderdeel van een ecologische verbindingszone. Als gevolg daarvan worden bijzondere eisen gesteld ten aanzien van inrichting en inpassing van het terrein.
 Gemeenten Hellendoorn en Raalte
1999-2000Duurzaam veilig in het buitengebied. Procesbegeleiding voor inspraak en communicatie met betrekking tot introductie van maatregelen in het kader van duurzaam veilig actie in het gezamenlijk buitengebied van Raalte en Hellendoorn.
 Gemeente Enschede
1997-1999Ontwikkelingslocaties Zuidelijke Invalsweg.
 Ggemeente Hengelo
1998-2000Onderzoek locatie Holec.
1998-2000VisaVersa Haalbaarheidsonderzoek Modelstad Hengelo, centrum van infrastructuur.
 Gemeente Ede
1998Haalbaarheidsonderzoek Ondertunneling HSL Oost.

Beroepservaring - Selectie van relevante projecten van 1990-1998
Tussen 1990 en 1998 zijn als projectmanager en projectleider een groot aantal projecten uitgevoerd in zowel Nederland als vele landen buiten Nederland. De projecten hadden alle betrekking op vele facetten van milieutechnologie en betroffen zowel de vakgebieden luchtverontreiniging, afvalstoffen als bodemtechnologie. Daarnaast zijn milieustudies uitgevoerd zoals milieu-effect rapportages en milieu aspecten studies. Relevante landen zijn daarbij : Oekra´ne, TsjechiŰ, Hongarije, Polen en ItaliŰ.

Specifiek is in zowel binnen- als buitenland in de betreffende periode veel onderzoek verricht met betrekking tot stank en stankbestrijding bij industriele processen. Samen met de Universiteit in Eindhoven is onderzoek verricht naar de verbreding van het toepassingsgebied van biologische technieken voor de bestrijding van de luchtverontreiniging.

Beroepservaring - Selectie van relevante projecten voor 1990
Tussen 1980 en 1990 zijn als specialist en projectleider in opdracht van diverse bedrijven en overheden in Nederland en het buitenland een groot aantal projecten uitgevoerd op het gebied van luchtverontreiniging en risico en veiligheid.

Lidmaatschappen
Vereniging voor Milieukundigen, lid van het hoofdbestuur, voorzitter van de sectie Lucht (1999-2002).
Commissie voor Milieu Effect Rapportage (1992-heden).
Vereniging Lucht, lid van het hoofdbestuur, voorzitter van de sectie Bestrijding en Preventie (1982-1995).
Werkgroep van de Commissie Preventie van Rampen, voor de berekening van de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen (1988-1989).
Project Studie Groep Milieu en Veiligheid van de Raad van Milieu en Natuuronderzoek (1988).
Wetenschappelijke Commissie voor de voorbereiding van het "World Clean Air Congress 1989".

Talenkennis
 sprekenschrijvenlezen
Duitsgoedmatiggoed
Engelsgoedgoedgoed
Fransmatigmatigmatig
Nederlandsmoedertaal  

Docentenervaring
1979-1980Docent voor PBNA cursussen m.b.t. veiligheidsstudies over verspreiding van gevaarlijke stoffen.
1986Docent van de Postacademiale cursus over luchtverontreiniging Fysisch/Chemische methoden voor de bestrijding van luchtverontreiniging Technische Universiteit Delft.
1987-1990Docent voor de internationale cursus Environmental Science and Technology. Onderwerp: "Industrial Air Pollution Control" IHE Delft.
1988-1994Docent van de Post-HTO cursus Luchtverontreiniging PHTO Amsterdam.
2006DCMR Begeleiding Workshop Toekomstscenarioĺs en verzelfstandiging deel van de organisatie.
2010Incompany training Woningcorporatie Domijn: Planontwikkeling in Ruimtelijke projecten.

Tel: 033 494 66 72 | Fax: 033 494 03 86 | E-mail: info@albertdragtconsultancy.nl